Spread the love

Transfòmasyon dijital, nou tout konsène

Se yon seri aktivite ak konferans kap fèt an prezansyèl oubyen anliy kap dewoule sou diferan sijè ki baze sou teknoloji ak lidèchip plizyè pwofesyonèl kap eksplore e ki ap pataje konesans yo sou ekosistèm transfòmayon nimerik la nan peyi Dayiti espesyalman nan Gransid peyi a.

Aktivite sa yo se okazyon ideyal pou antreprenè kap chèche eksplore nouvèl teknoloji ak apwòch stratejik pou favorize inovasyon nan antrepriz yo. Sa ki va pèmèt yo pran desizyon komèsyal pou amelyore efikasite operasyonèl ak angajman kliyan yo epi tou akòde plis enpòtans a kilti nimerik nan oganizasyon yo.

Pandan aktivite sa yo tou, jèn antreprenè yo ap gen posiblite rankontre ak lòt pwofesyonèl pou echanj, rezotaj ak pataj eksperyans ki ka debouche ak asistans pou ede yo devlope diferan pwojè. Se ap okazyon tou pou plizyè jèn etidyan gen yon lide sou divès opòtinite mond nimerik la ofri.

Semèn #Dijitalizem nan ap kòmanse ak yon gwo konferans kap fèt nan dat 10 Septanm a 10 nan maten nan lokal Collège Frère Odile Joseph, a 10 zè nan maten avèk entèvenan sa yo : Edver Serisier, Lineda Carrié, Vital-Herne Zéphy ak Gentillon Francklin.


Sijè ki te devlope yo ak moun kap prezante yo.

  • Kisa yon antreprenè dwe konnen sou kominikasyon antrepriz. Edver Serisier, Espesyalis nan kominikasyon
  • Kèk kalite enpòtan yon antreprenè dwe genyen. Linda Carrié
  • Kisa transfòmasyon dijital la ye ? Gentillon Francklin
  • Enpotans yon sit wèb pou devlopman antrepriz nan gran Sid la. Vital Herne Zephy
  • Enpòtans enfografi nan lavi yon antrepriz. Joseph Rubens Jentil
  • Kijan biznis fotografi a evolye nan mond nimerik la. Joseph Sidney Merlin
  • Kijan teknoloji kapab ede nan pwomosyon touristik pou zòn Sid la. Starline Labossière
  • Ki avantaj  teknoloji a ofri nan domèn kilti (tankou teyat ak mizik). Fen Josil
  • Medya anliy, kijan yo ka ede nan konbat fo nouvèl sou entènèt. Max Guibert Lyron
  • Konprann fonksyonman biznis “Live Streaming”. James Joseph
Fotografi ak teknoloji ak Densi Photography
Pwodiksyon Live Streaming ak James Joseph, PDG Alpha Multimedia
Teknoloji ak Touris avek Maryns-Starline Labossiere, PDG Yottagroup Haiti
Emission Speciale avec Joseph Jentil Rubens, Jean Joseph Merlin Sidney, Zephy Vital-Herne et Gentillon Francklin